Dros 10,000 o gyfeiriadau gwe .cymru .wales wedi ei gwerth mewn mis – symudwch yn gyflym.cymru er mwyn bachu un

Ers lansio i Argaeledd Cyffredinol ar Fawrth 1af, gwerthwyd dros 10,000 o gyfeiriadau gwe .cymru .wales gyda gwefanau ac ebyst nawr yn arddangos gyda balchder eu cysylltiad â Chymru ac yn rhan anatod o fywyd Cymreig.

I nodi diwedd mis cyntaf o fansachu, am hanner dydd ar ddydd Mawrth 31ain o Fawrth bydd .cymru .wales yn rhyddhau rhestr o 3,000 o enwau generig a gadwyd yn ôl fel Rhestr Premiwm.

Over 10,000 .wales .cymru web addresses sold in one month – so make sure you move fast.wales to get one

Since launching to General Availability on March 1st, over 10,000 .cymru or .wales internet addresses have been sold, with websites and emails proudly displaying their Welsh connection already becoming a part of Welsh life.

To mark the end of the first month of trading, at midday on Tuesday 31st March .cymru .wales will be releasing the list of 3,000 generic names which were held back as Premium Names.

Enwau Premiwm .cymru a .wales ar gael ar ddiwedd mis Mawrth

Yn dilyn lansiad y parthau newydd .cymru a .wales yr wythnos diwethaf, fe fydd yr Enwau Premiwm sydd ar ôl ar gael am hanner dydd ar ddydd Mawrth 31ain Fawrth ar sail gyntaf i’r felin.  

Felly, bydd dros 3,000 enw parth ‘premiwm’, gan gynnwys sawl enw generig fel gwyliau.cymru a ycymoedd.cymru, ar gael i bawb.

Byddent ar gael i holl gofrestryddion .cymru/ .wales am y pris cyfanwerthu.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Premium Names for .cymru and .wales available at the end of March

Following the launch of the new .cymru and .wales domains last week, all remaining Premium Names will be available from Tuesday 31st March at 12.00 noon on a first come, first-served basis.

This means that over 3,000 ‘premium’ domain names, which include a number of generic terms, such as thevalleys.wales and weekendbreak.wales will be offered to all.

These will be available to all .cymru/.wales registrars at the standard, wholesale price.

Dechrau gwych i enwau parth newydd .cymru a .wales

Dros 5,000 cyfeiriad .cymru a .wales wedi’u gwerthu yn y 24awr cyntaf gyda dros 1,000 yn yr awr gyntaf.

Mae’r nifer o barthau newydd .cymru a .wales bellach wedi cyrraedd dros bum mil, gyda dros fil parth wedi’u gwerthu yn yr awr gyntaf ddoe. Fe aeth y parthau newydd ar werth i bawb am hanner dydd ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

New .cymru and .wales domain names get off to a flying start

.cymru and .wales sell over 5,000 in the first 24 hours, more than a 1,000 in the first hour

New Welsh domain names - .cymru and .wales - have just passed the five thousand mark, selling over a thousand new domains in the first hour yesterday. The new gTLDS went on sale to everyone at noon on St David’s Day.

Mynnwch eich parth chi

Sicrhau enw .cymru neu .wales yw’r ffordd orau o ddangos i’r byd eich bod chi’n falch o’ch Cymreictod.

Cynyddwch eich gwerthiant ar-lein

Mae cyfeiriad gwefan cofiadwy yn golygu ei bod hi’n haws i gwsmeriaid ddod o hyd i chi ar-lein, a gallai hyn arwain at ragor o werthiant gartref, ar draws y DU a ledled y byd

Dathlwch eich cysylltiad Cymreig

Rhowch wybod i’r farchnad ble rydych chi’n gweithio a’ch bod chi’n falch o’ch Cymreictod. Ymunwch â miloedd o fusnesau i helpu i Gymreigeiddio’r we

Adeiladwch hygrededd

• Cysylltwch eich cyfeiriad gwefan newydd â chyfeiriad e-bost i gryfhau eich hunaniaeth broffesiynol

Digwyddiad Hanesyddol i Gymru ar y Rhyngrwyd: .cymru a .wales ar gael i bawb

Ar 1af Fawrth 2015 – Dydd Gŵyl Dewi - fe fydd enwau parth .cymru a .wales ar gael i bawb ar sail gyntaf i’r felin, gan osod Cymru ar lwyfan ddigidol fyd-eang.

.cymru and .wales are open to all marking a historic moment for Wales on the internet

On 1st March 2015 – St David’s Day - .cymru and .wales domain names will be available to everyone, on a first come, first serve basis, putting Wales squarely on the digital map.

Amser i ceisio.cymru – mae .cymru a .wales ar gael i bawb o heddiw ymlaen

O heddiw ymlaen gall unrhyw un ceisio am enwau parth .cymru .wales. Felly os ydych yn falch o fod yn Gymraeg neu mae’r cysylltiad Cymraeg yn bwysig i’ch busnes, gallwch ddathlu hynny gydag enw .cymru neu .wales ar gyfer eich gwefan. Os oes mwy nag un person eisiau cofrestru parth, fe fydd arwerthiant yn penderfynu pwy fydd yn ennill y cofrestriad.

Pages

Subscribe to .cymru .wales - Our Home Online RSS