Annog cefnogwyr i ‘droi’r we yn fwy Cymreig’ yn ystod Euro 2016

Mae cefnogwyr pêl-droed Cymru’n cael eu hannog i ddangos eu bod yn cefnogi’r tîm yn y Pencampwriaethau Euro trwy gofrestru i ddefnyddio’r enwau parth .cymru a .wales sy’n rhoi cydnabyddiaeth ryngwladol ar amrant i’r wlad ar y rhyngrwyd.

Nawr gall unigolion a sefydliadau sy’n falch o’u treftadaeth Gymreig ddefnyddio’r parthau hyn ar wefannau a’u cyfeiriadau e-bost. Mae dros 20,000 eisoes wedi cofrestru, gan roi’r ddau barth newydd i Gymru yn y Deg Uchaf* o enwau parth lleoliad penodol newydd yn y Gynghrair Ewropeaidd.

Fans urged to ‘make the web more Welsh’ during Euro 2016

Wales football fans are being urged to show their support for the team during the Euro Championships by registering to use the .cymru and .wales domain names that give the country instant international recognition on the internet.

Individuals and organisations proud of their Welsh heritage can now use these domains for their websites and email addresses. Over 20,000 have already registered, putting the two new domains for Wales into the Top 10* of the European league table for new location-specific domain names.

Erbyn hyn, mae pob etholiad yn etholiad ar-lein

Erbyn hyn, mae pob etholiad yn etholiad ar-lein ac mae pob un yn teimlo ychydig yn wahanol. Mae’n debyg bod modd categoreiddio lleisiau yn yr Etholiad Cyffredinol llynedd rhwng lleisiau uchel gwrth-lywodraeth a lleisiau swil Torïaidd, gan arwain at ddiagram Venn doniol iawn yn ystod yr ymgyrch etholiadol…

Every election is an online election these days

Every election is an online election these days, and every one feels that little bit different. Last year’s General Election was perhaps categorised by loud anti government voices and some very shy Tories indeed, giving rise to the funniest Venn diagram of any election campaign…

Optimeiddio Peiriannau Chwilio a Newid Enw Parth: Sut fydd hyn yn effeithio eich gwefan?

 

Y cwestiwn mawr hoffai’r rhan fwyaf o fusnesau ei ofyn wrth ystyried symud ei gwefan i barth newydd yw: sut fydd hyn yn effeithio fy optimeiddio peiriannau chwilio (OPC)?

Mae safle gwefannau mewn canlyniadau chwilio ar y we yn bwysig iawn i fusnesau ac rydym yn aml yn derbyn ymholiadau gan berchnogion parthau ynglŷn ag effaith newid parth a hefyd os yw chwilotwyr yn trin parthau penodol, fel .cymru a .wales, yn wahanol i rai eraill. 

Y We Gymreig ar ei newydd wedd

Wrth i ni ddathlu penblwydd cyntaf .cymru a .wales, mae hi eisoes yn amlwg bod tirwedd y we Gymreig yn newid. Fel y gwelir yn ein ffeithlun, mae busnesau bach a mawr yn trawsnewid eu cynnig ar-lein ac yn apelio i gwsmeriaid yn lleol ac yn fyd-eang.

The Shape of the new Welsh web

As we celebrate the first birthday of .cymru and .wales it is already evident that the landscape of the Welsh web is changing. As you can see from our latest infographic businesses both large and small are transforming their online offerings and appealing to customers both locally and worldwide.

.cymru .wales: 19,000 Enw Parth i Gymru

Blwyddyn wedi lansiad enwau parth cyntaf Cymru, mae dros 19,000 o bobl wedi ymuno a .cymru a .wales.

Heddiw (Dydd Mercher 2il Mawrth) fe fydd y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AC yn croesawu datblygiad gwych .cymru a .wales ar eu pen-blwydd cyntaf. Gyda dros 19,000 o gofrestriadau hyd yma, mae .cymru a .wales bellach ymysg y 10 uchaf o Barthau Lefel Uchaf daearyddol Ewrop sy’n cynnwys .paris, .london a .berlin.*

Pages

Subscribe to .cymru .wales - Our Home Online RSS