Polisi Prefiatrwydd

Mae Nominet UK (Rhif Cwmni 3203859) yn gwmni nid-am-elw sy’n gyfyngedig gan warant a’i gyfeiriad cofrestredig yw Tŷ Minerva, Ffordd Edmund Halley, Parc Gwyddoniaeth Rhydychen, Rhydychen OX4 4DQ.
 
Mae’r polisi hwn [ynghyd â’n telerau defnydd ac unrhyw ddogfennau arall y cyfeirir atynt] yn esbonio sut y byddwn ni’n defnyddio data personol a gesglir gennym ni  neu darperir gennych chi, yn sgîl eich defnydd chi o’n gwefan neu’n gwasanaethau.  Mae’n atodol, a dylid ei ddarllen ar y cyd gyda’n hamodau a thelerau y gwnaethoch chi gytuno wrth ddefnyddio ein gwefan neu’n gwasanaethau. A fyddech cystal â darllen y canlynol yn ofalus er mwyn deall sut y byddwn ni’n mynd ati i drin eich data personol.
 
At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998, rheolwr y data yw Nominet UK.
 
Gwybodaeth y gallwn ei gasglu gennych chi
 
Gallwn gasglu a defnyddio’r data canlynol amdanoch chi:

 • Gwybodaeth a ddarperir gennych chi.
 • Gwybodaeth a ddarperir amdanoch chi gan eraill
 • Manylion am eich ymweliadau â’n gwefan ac unrhyw adnoddau y gwnaethoch eu defnyddio.
 • Cyfeiriadau darparwyr rhyngrwyd a chwcis.

 

Gallwn gasglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur, gan gynnwys cyfeiriad eich darparwr rhyngrwyd os ydyw ar gael, eich system weithredu rhwydwaith a’r math o borwr gwe, ar gyfer ein system weinyddu. Data ystadegol am batrymau a gweithredoedd ein defnyddwyr yw hwn ac nid yw’n adnabod unigolion. Am yr un rheswm, gallwn gasglu gwybodaeth gyffredinol am eich defnydd chi o’r rhyngrwyd drwy ddefnyddio ffeil cwcis sydd ar gyriant caled eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth gaiff ei throsglwyddo i gyriant caled eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn helpu ni i wella’n gwefan a darparu gwasanaeth mwy personol. Mae cwcis yn ein galluogi ni i:

 

 • Amcangyfrif maint ein cynulleidfa a’u patrymau defnydd
 • Storio gwybodaeth am eich dewisiadau fel y gallwn addasu’r gwefan i’ch diddordebau personol chi
 • Cyflymu eich chwilio
 • Eich adnabod chi pan fyddwch yn dychwelyd i’n gwefan

 

Gallwch wrthod dderbyn cwcis drwy addasu dewisiadau eich porwr. Bydd ein system ni’n dosbarthu cwcis pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan oni bai eich bod wedi addasu’ch porwr i beidio derbyn cwcis.

Ble rydym ni’n cadw eich data personol
 
Gall y data a gesglir gennym ni gael ei drosglwyddo a’i gadw mewn lleoliad tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd [AEE]. Gall hefyd gael ei ddefnyddio gan staff sy’n gweithredu tu allan i’r AEE sy’n gweithio i ni neu i un o’n darparwyr. Gall yr aelodau hynny o staff fod yn ymhel â phrosesu neu gwbwlhau cymwysiadau a darparu gwasanaeth cefnogi, ymhlith swyddogaethau eraill. Wrth gyflwyno eich data personol rydych chi’n cydsynio i’r modd o drosglwyddo, defnyddio a chadw’r data. Fe fyddwn ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r polisi hwn.
 
Yn anffodus, nid yw’r rhyngrwyd yn gyfan gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i warchod eich data, ni allwn sicrhau ddiogelwch eich data a drosglwyddir i’n gwefan ni; chi fydd yn gyfrifol am unrhyw ddata gaiff ei drosglwyddo. Unwaith y byddwn ni wedi derbyn eich gwybodaeth, fe ddefnyddiwn ni ddulliau diogelwch llym i geisio osgoi mynediad i’r data heb ganiatâd.
 
Defnydd a wneir o’r wybodaeth
 

Fe fyddwn ni’n defnyddio gwybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi yn y dulliau canlynol:

 • I sicrhau fod cynnwys ein gwefan yn cael ei gyflwyno i chi a’ch cyfrifiadur yn y modd mwyaf effeithiol
 • I ddarparu gwybodaeth, gwasanaethau a chynnyrch y gwnaethoch chi ofyn amdanynt neu a fydd yn ein barn ni o ddiddordeb i chi, os ydych chi wedi rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi i’r perwyl hynny. Mae hyn yn cynnwys dilyn trywydd ymweliadau, yn ychwanegol i “Google Analytics”, er mwyn monitro perfformiad ein baneri hysbysebu. Gallwch optio allan o hyn wrth ymweld â http://www.aboutads.info/choices/
 • I weithredu unrhyw oblygiadau ddaw yn sgîl unrhyw gytundeb rhyngom ni
 • I adael i chi gymryd rhan yn ein proses ceisio
 • Os nad ydych chi am i ni ddefnyddio’ch data chi yn y modd hwn, neu drosglwyddo gwybodaeth i eraill at ddibenion marchnata, a fyddech cystal ag ysgrifennu atom i’r cyfeiriad uchod.

 
Datgelu gwybodaeth
 
Gallwn ddatgelu gwybodaeth bersonol i bobl eraill os fydd yn ofynnol arnom er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith, neu i orfodi neu weithredu unrhyw gytundeb rhyngom ni neu i warchod hawliau, eiddo neu ddiogelwch Nominet UK neu eraill. Mae hyn yn cynnwys rhannu gwybodaeth gyda chwmniau a chyrff eraill i ddiogelu rhag twyll a lleihau risg credyd. 
 
Eich hawliau
 
Mae gennych chi’r hawl i ofyn i ni beidio â defnyddio eich data personol at ddibenion marchnata. Ein harfer yw rhoi gwybod i chi o flaen llaw [cyn casglu’ch data] os fyddwn ni’n bwriadu defnyddio’ch data i’r perwyl hynny neu ddatgelu eich data i bobl eraill. Mae gennych chi’r hawl i beidio â chaniatáu hyn drwy farcio blychau penodol ar y ffurflen rydym ni’n defnyddio i gasglu data. Mae gennych chi’r hawl i wneud hyn ar unrhyw amser drwy gysylltu â ni yn y cyfeiriad uchod. 
 
Gwefannau eraill
 
O bryd i’w gilydd, gall ein gwefan gynnwys ddolenni i wefannau eraill. Os fyddwch chi’n dilyn un o’r dolenni yma, fe fydd gan y gwefannau yna eu polisiau preifatrwydd eu hunain ac ni fyddwn ni’n atebol nac yn derbyn cyfrifoldeb dros wefannau eraill.
 
Canfod Gwybodaeth
 
O dan y Ddeddf, mae gennych chi’r hawl i wybod pa wybodaeth sydd wedi ei gadw amdanoch chi. Os ydych chi’n gofyn am y wybodaeth yno, gallwn godi tâl o £10 arnoch i gwrdd â’r gost o ddarparu’r wybodaeth i chi.
 
Newidiadau i’r polisi preifatrwydd
 
Byddwn ni’n rhoi gwybod am unrhyw newidiadau i’r polisi hwn ar y dudalen hon, ac os yw’n briodol, fe wnawn ni ddanfon e-bost atoch i’ch hysbysu.

Hygyrchedd

Hygyrchedd a chymorth i ddefnyddio ourhomeonline.org.uk.

Rydym yn ceisio gwneud y wefan mor hygyrch a hawdd i’w defnyddio â phosibl ar gyfer pawb.
Os cewch unrhyw drafferth defnyddio’r wefan gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda. Gallwch e-bostio eich problem atom (gan nodi’r porwr a’r system weithredu a ddefnyddiwch) drwy yrru’r wybodaeth at marketingservices@nominet.org.uk .

Os ydych yn cael trafferth defnyddio llygoden neu allweddell:
• Gwneud eich llygoden yn haws i’w ddefnyddio
• Darganfyddwch ddulliau amgen i ddefnyddio allweddell neu lygoden

Os nad yw eich golwg yn dda:
• Cynyddu maint y testun yn eich porwr we
• Newid lliwiau testun a chefndir i’w gwneud yn haws i’w darllen

Os ydych yn ddall:
• Darganfod darllenwyr sgrin a phorwyr sy’n siarad

Cynnwys a linciau eglur
Fel rhan o’n proses o wella’n gwasanaeth, rydym wedi ail ysgrifennu a byrhau llawer o'r deunydd ar ein gwefan gan symleiddio pethau lle bo’ modd. Ceisiwn sicrhau fod linciau yn cael eu disgrifio’n rhesymegol (yn hytrach na ‘cliciwch yma’) er mwyn gwneud synnwyr o’r cyd-destun.  Lle bo’n addas, crëwyd linciau gyda theitlau sy’n egluro pwrpas y linc honno’n llawn.
I’r rhai sy’n defnyddio darllenwyr sgriniau, rydym wedi darparu linciau sy’n eich galluogi i osgoi cychwyn o’r brif dudalen agoriadol. Noder na fydd y ‘skip links’ i’w weld gan y rhai sy’n defnyddio porwyr cyffredin, heblaw mewn ambell sefyllfa (atal “stylesheets” neu ddefnyddio’r allweddell ar gyfer llywio).

Nodyn ar Safonau Hygyrchedd
Ceisiwn gydymffurfio gydag arweiniad Consortiwm y We Fyd-eang (World Wide Web Consortium's (W3C)) ar gyfer hygyrchedd.  Dilynwn broses barhaus o ail werthuso ac rydym yn gweithio trwy’r amser er mwyn creu gwefannau sy’n fwy hygyrch i unigolion gydag anableddau, lle bydd technoleg a safonau’n caniatáu. 

Mae hyn yn cynnwys Arweiniad - W3C's Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), sy’n cynnwys cyfres o lefelau ar gyfer cydymffurfio y gellir eu defnyddio er mwyn adolygu cynnwys gwefannau at ddibenion hygyrchedd. Adolygwyd y safle yn unol â’r canllawiau hyn ac, yn y mwyafrif o achosion, llwyddwyd i gyrraedd statws A neu AA.

Ffeiliau Dogfen Symudol (Portable Document Files (PDFs))
Mae peth cynnwys wedi ei roi ar ffurf PDF. I weld y dogfennau yma drwy eich porwr mae’n rhaid i chi gael meddalwedd Adobe's Acrobat Reader software.  Mae’r meddalwedd hwn ar gael yn rhad ac am ddim os nad yw eisoes ar eich system.  Gellir ei lawrlwytho o wefan Adobe. Am ragor o fanylion ewch i PDFs and accessibility.

Colophon
Datblygwyd y safle ymatebol hwn gan ddefnyddio’r safonau gwe diweddaraf megis HTML5 a CSS3, a’i helaethu trwy ddefnyddio llyfrgelloedd jQuery JavaScript. Cynlluniwyd y safle i weithio ar unrhyw borwr ac ar unrhyw fath o gyfrifiadur neu ddyfais arall.

Accessibilty

Accessibility and help using ourhomeonline.org.uk

We're trying to make this website as accessible and easy to use for everyone.

If you are having any problems using the website do let us know. You can email problem details (including what browser and operating system you were using) to marketingservices@nominet.org.uk.

If you find a keyboard or mouse hard to use
• Make your mouse easier to use
• Discover alternatives to a keyboard and mouse

If you can't see very well
• Increase the size of the text in your web browser
• Change text and background colours to make them easier to read

If you are blind
• Discover screen readers and talking browsers

Clear content and links

As part of a process of improvement, we have rewritten and reduced a lot of website copy, simplifying things where possible. We try to make sure that links are described logically (rather than 'click here') to make sense out of context. Where appropriate, links have been given 'title' attributes to help fully explain the purpose of the link concerned.

For those using screen readers, we have provided links that enable main page navigation to be skipped. Please note, 'skip links' will not be visible to those using a standard browser, except under certain circumstances (disabling stylesheets or using the keyboard for navigation).

A note on Accessibility standards

We aim to comply with the World Wide Web Consortium's (W3C) current guidelines for accessibility; this is an ongoing process of re-evaluation and we are continually working to make our websites more accessible for people with disabilities as technology, and standards, allow.

This includes the W3C's Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), which includes a series of conformance levels that may be used to review a web site's content for accessibility. We have reviewed our site against these guidelines and in the majority of cases achieve A or AA status.

Portable Document Files (PDFs)

Some of our content is provided in PDF file form. In order to view these documents through your browser you will need Adobe's Acrobat Reader software; this free software can be installed for you if it is not available on your system by going to the Adobe web site. Find out more about PDFs and accessibility.

Colophon

This site's design is implemented using latest web standards like HTML5 and CSS3, and enhanced using the jQuery JavaScript libraries. The site is designed to work with any web browser on any sort of computer or device.

Terms & Conditions

Terms of web site use
This page (together with the documents referred to) tells you the terms of use on which you may make use of our site. It supplements and should be read in addition to other terms and conditions that you have agreed to in connection with your use of our web site or our services. By using our site, you indicate that you accept these terms of use and that you agree to abide by them. If you do not agree to these terms of use, do not use our site.

Information about us
The site "www.ourhomeonline.wales" is operated by Nominet UK (Company No. 3203859) a not for profit company limited by guarantee whose registered address is Minerva House, Edmund Halley Road, Oxford Science Park, Oxford OX4 4DQ.

Accessing our site
Access to our site is permitted on a temporary basis, and we reserve the right to withdraw or amend the service we provide on our site without notice (see below). We will not be liable if for any reason our site is unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of our site or our entire site.

If you choose, or you are provided with, a user identification code, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any third party. We have the right to disable any user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time, if in our opinion you have failed to comply with any of the provisions of these terms of use.
 
Intellectual property rights
We are the owner or the licensee of all intellectual property rights in our site, and in the material published on it. Those works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved. You must not use any part of the materials on our site for commercial purposes without obtaining a licence to do so from us or our licensors.

You may print off one copy, and may download extracts, of any page(s) from our site for your personal reference and you may draw the attention of others within your organisation to material posted on our site. You must not modify the paper or digital copies of any materials you have printed off or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text. Our status (and that of any identified contributors) as the authors of material on our site must always be acknowledged.

If you print off, copy or download any part of our site in breach of these terms of use, your right to use our site will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.
 
Reliance on information posted
Commentary and other materials posted on our site are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our site, or by anyone who may be informed of any of its contents.

 
Our liability
The material displayed on our site is provided without any guarantees, conditions or warranties as to its accuracy. To the extent permitted by law, we, Nominet UK, and any third parties connected to us expressly exclude:

All conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by statute, common law or the law of equity.

Any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by any user in connection with our site or in connection with the use, inability to use, or results of the use of our site, any web sites linked to it and any materials posted on it.

This does not affect our liability for death or personal injury arising from our negligence, nor our liability for fraudulent misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental matter, nor any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

Information about you and your visits to our site

We process information about you in accordance with our privacy policy. By using our site, you consent to such processing and you warrant that all data provided by you is accurate.
 
Linking to our site
You may link to our home page, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists. You must not establish a link from any web site that is not owned by you.

Our site must not be framed on any other site. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.
 
Links from our site
Where our site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We have no control over the contents of those sites or resources, and accept no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them.
 
Jurisdiction and applicable law
The English courts will have exclusive jurisdiction over any claim arising from, or related to, a visit to our site, although we retain the right to bring proceedings against you for breach of these conditions in your country of residence or any other relevant country.

These terms of use and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.
 
Variations
We may revise these terms of use at any time by amending this page. You are expected to check this page each time you access the site to take notice of any changes we made, as they are binding on you. Some of the provisions contained in these terms of use may also be superseded by provisions or notices published elsewhere on our site.

Contact us

Minerva House
Edmund Halley Road
Oxford Science Park
Oxford
OX4 4DQ

Ymholiadau Cyffredinol

cymorth@parthauigymru.cymru | 0333 222 5720

I Nodi Camddefnydd

Cyswllt
Ffôn: 0333 222 5720 (Llinellau ar agor 8yb – 6yh Dydd Llun i ddydd Gwener)
E-bost: camddefnydd@eincartrefarlein.cymru
+44(0) 1865 332460 (Rhif argyfwng tu allan i oriau)

I ddarllen y polisi .cymru a .wales yn erbyn camddefnydd yn llawn, ewch i wefan Nominet

Contact us

Minerva House
Edmund Halley Road
Oxford Science Park
Oxford
OX4 4DQ

General Enquiries

support@welshdomains.wales | 0333 222 5720

To Report Abuse

Contact: Customer Services Team
Telephone: 0333 222 5720 (Lines open 8am - 6pm Monday to Friday)
Email: abuse@ourhomeonline.wales
+44(0) 1865 332460 (Emergency out of hours contact)

Please see the Nominet website for the full anti-abuse policy for .cymru .wales.

Pages

Subscribe to .cymru .wales - Our Home Online RSS